90x90logo.gif (4268 bytes)
何氏

021

歷史來源 「何」源出 ;

一 ; 出自「姬」姓。為「」氏音化而成,據《元和姓纂》所載,周成王分封其第叔虞於韓。其孫韓王安,原居韓邑 ( 一說在山西河津縣 ) 為秦國所滅。子孫分散於江淮之間。江淮方言,音「韓」變「何」,逐為「何」氏。

二 ; 據《五代史》,吐谷渾族有「何」氏。又據《唐書》所載,「何」氏為「昭武九姓」之一。隋唐時期,祁連山北邵武城 ( 今甘肅省臨澤縣 ) 有康國,後為匈奴擊敗,遷至中亞,建立了安,曹,何,康,石,米,史,火尋,戊地等九個小國。唐高宗永徽年間,「昭武九姓」先後歸附內地,其中有「何」氏。

三 ; 漢代有「何」苗,本為「朱」氏,冒姓「何」氏,見於《漢書.五行誌》所載,其後子息皆為望族。

四 ; 又據《蘭州府誌》所載,元代有吐蕃宣慰使鎖南,其子鎖銘,餘明代官拜河州衛指揮同知,朱明王朝賜姓何氏。

 
家族名人 何仙姑

生卒年不詳。相傳為唐朝永州(今湖南省零陵縣)人。名瓊。為八仙之一,以手執荷花為特徵。

何進(?∼189)

東漢南陽宛(今河南南陽)人。字遂高。因異母女弟為靈帝后,故得權,拜為大將軍,討黃巾賊,以發賊黨奸,封慎侯。何太后臨朝,進為太傅,後因謀誅宦官,反為所害。

地望分布 安徽盧江郡,江蘇東海郡。

郵傳千里    中華帝國興亡史    中華百家姓    

一休禪堂    翰林別院    一葉留言

Disclaimer @ Copyright send comments and questions to

 webmaster@greatchinese.com