90x90logo.gif (4268 bytes)
楊氏

016

歷史來源 「楊」源出 ;

一 ; 出自「姬」姓。以國為氏。據《元和姓纂》云 。周武王分封其第叔虞於唐邑 (山西翼城 )。出公子齊,生伯僑,天子封為楊侯,以國為氏。

二 ; 為五胡十六國時氐族姓氏,據《晉書》云 ; 氐有楊氏,世居仇池 ( 甘肅仇池山 )。

三 ; 據《魏書.官氏誌》所載,北魏有代北姓「莫胡蘆」氏,後改為漢字單姓「楊」氏。

四 ; 出自「揚」姓。以邑為氏。古時有「揚氏邑」。

 
家族名人 楊戩 (二郎神)

楊堅楊廣

楊玉環 (楊貴妃)

楊行密 (852∼905)

字化源。五代吳國開國君主。廬州合肥人。少為群盜,占據廬州,唐昭宗拜為淮南節度使,封吳王,悉有淮南江東地,在位十五年。後其子溥稱帝,追尊為太祖武皇帝。

楊業

宋朝太原人。初事北漢,驍勇善戰,賜姓劉,名繼業。北漢亡,歸宋,刺代州,積功遷雲州觀察使,後潘美以忠武軍節度使北征,業副之,連拔應、寰、朔各州。會契丹國母蕭氏率眾南下,復陷寰州,業等在朔州,蔚州刺史王侁等偪業赴敵,既戰而敗,援兵不至,力竭被擒,不食三日死。後楊氏幾代楊延昭, 楊文廣一直為北宋王朝捍衛疆土,楊家將 的忠勇事為後人傳誦。

楊秀清 (?∼1856)

原名嗣龍,清朝廣西桂平人。因與洪秀全約為兄弟,故改名秀清。與秀全同起事,屢敗清兵,封東王,太平軍號令幾全出自秀清,權勢頗盛,故世並稱洪楊,後為韋昌輝所殺。

楊震寧 (1922∼?)

安徽合肥人。華裔美籍物理學家,西南聯合大學畢業,美國芝加哥大學哲學博士。曾任芝加哥大學講師、普林斯頓近代物理研究院研究員。一九五七年與李政道同獲諾貝爾物理學獎。

楊尚昆

前中國國家主席。

地望分布 河南弘農郡,甘肅天水郡,河南河內郡。

郵傳千里    中華帝國興亡史    中華百家姓    

一休禪堂    翰林別院    一葉留言

Disclaimer @ Copyright send comments and questions to

 webmaster@greatchinese.com